Дом здравља „Вељко Влаховић” Врбас

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 — аутентично тумачење), члана

  1. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 96/2019), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2020. годину, број 112-01-31/2020-02 од

26.02.2020. године и са изменама Кадровског плана за 2020. годину , број 112-01-31/202002 од 24.12.2020. године вршилац дужности директора Дома здравља „Вељко Влаховић” дана 20.08.2021. године расписује:

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

( због повећаног обима посла, а најдуже до 30.09.2021. године)

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕРАДНИК НА ПИСАРНИЦИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - 1 (један) извршилац

ОПИС ПОСЛА:

Води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта. Врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште. Пружа подршку припреми и одржавању састанака. Прима странке за директора и помоћнике директора, најављује их за пријем код истих. Прима поруке и припрема потребне дописе. Исписује путне налоге. Прима и шаље материјале факсом. Рукује телефонском централом. Даје информације везане за присуство директора, помоћника директора. Сакупља, обрађује и припрема материјал за седнице органа урављања и стручних. тела Дема здравља. Води записнике. Води потребну евиденцију . и докууенгащју  'рад .$ргана• управљаха. Води стамбену рефераду Дома здравл;а. Води. деловоднй .йротОкол и: општу архщзу. Врши пријем, отварање и слање поште. Води Целокупну ар•уљу. Води потребне евиденције о утрошку материјала и печатима. Ради све послове йз делОкруга свога рада који му се ставе у задатак. За свој рад непосредно је одговоран помоћйику директора за правне, кадровске и административне послове и директору Дома здравља.

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука ус, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас, број 586 од 26.03.2018. године и изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас, број 2499/2019 од 15.07.2019. године:

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. су :

УСЛОВИ:

а) Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња економска школа или гимназија - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство: -знање рада на рачунару.

З.

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. треба да достави:

  • пријаву на оглас;
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

4.

Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидат дужан је да достави:

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способнсм•и за послове за који се заснива радни однос;
  • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд).

Уколико изабрани кандидати не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њима се неће засновати радни однос.

Оглас објавити на web страници Министарства здравља Републике Србије (wvav.zdravlje.gov.rs), на сајту Националне службе за запошљавање, као и на на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас ( w'vvvv.dzvs.rs ).

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

7.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас (www.dzvs.rs ).

8.

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић” Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић ” Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове референта за правне,кадровске и административне послове-радник на писарници у Одељењу за правне послове.

Непотпуне, неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.