Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласникр РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Гинеколошко акушерску клинику ''Народни фронт'' за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, и члана 23. Статута Клинике (''Сл. гласник РС'' бр. 29/18), ГАК „Народни фронт“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I             На одређено време за послове:

 

 

  • МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ

 

II            Радно место које се попуњава:

 

 

  1. Опис послова радног места:  - прима и складишти робу у магацин; - издаје робу из магацина; - чува, класификује и евидентира робу; - контролише стање залиха складиштене робе; - учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина; - наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством; - води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање; - врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком; - одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе. По потреби обавља и физичке послове. Магационер одговара за хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе. Учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина. Врши квалитативни и квантитативни пријем потрошног и другог немедицинског материјала (канцеларијског материјала, средстава за хигијену, техничког  текстилног материјала, ситног инвентара и др. ), на основу требовања са одељења издају потрошни и други материјал из магацина. Саставља записник о квалитативном и квантитативном пријему основних средстава. Преглед утрошка саставља на 15 дана и уноси у евиденцију. Месечно врши усаглашавање магацинске евиденције улаза и излаза робе са стањем залиха у магацину и у складу са потребама и стањем залиха врши наручивање робе од добављача са којима су закључени важећи Уговори. Магационер је лично одговоран  за робу и материјале који се налазе искључиво у просторијама магацина. У току пробног рада у трајању од 3 месеца  потребно је да савлада рад у постојећем софтверу.

 

Услови за рад на радном месту:

  • Средње образовање
  • Знање рада на рачунару (Microsot Office)
  • Најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима

III          Адреса на коју се подносе пријаве: Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“, 11000 Београд, Краљице Наталије 62

 

IV           Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дубравка Апостоловић, тел: 011/2068 – 326

 

V            Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

VI          Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Заинтересовани кандидати са завршеном средњом школом, уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија
  • оверену фотокопију дипломе о  завршеноj средњој школи,
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручнопм спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)
  •  оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда средње школе

VII        Трајање радног односа: За наведено радно место заснива се радни однос на одређено време, са пробним радом од 3 месеца.

VIII       Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторијама Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, с тим што ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

 

Лекарско уверење о здравственој способности прилаже само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично на писарници Гинеколошко акушерске клинике ''Народни фронт'' или послати поштом на адресу:  Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд, ул. Краљице Наталије 62., са назнаком „Пријава на Конкурс за посао“.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Проф . др Жељко Миковић