Дом Здравља Младеновaц

На основу члана 24 Закона о раду РС и члана  7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и на основу Закључка  Комисије за ново запошљавање и радно ангажовање 51-број : 112/3854/2021 од 27.04.2021.године , Дом здравља У Младеновцу расписује                                                                                                                                                  

 

О Г Л A С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 -Једног доктора медицине-специјалисту гинекологије и акушерства                                                                   УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА:                                                                                                                      -Медицински факултет                                                                                                                                       -Завршена специјализација из гинекологије и акушерства                                                              -положен стручни испит                                                                                                                                       -лиценца                                                                                                                                                                  -Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office I Windows окружење)                       OПИС ПОСЛА:                                                                                                                                                                     -Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду послова непосредног руководиоца,учествује у едукацији кадрова,ради на здравственом просвећивању,   води евиденцију о свом раду. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.                                 За свој рад одговоран је начелнику службе за здравствену заштиту жена.                                Кандидати уз пријаву на оглас достављају:                                                                                                 -Диплому о завршеном медицинском факултету у оригиналу или овереној фотокопији                                 -Доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији,                -Лиценцу                                                                                                                                                                  -Кратку биографију                                                                                                                                Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дома Здравља у Младеновцу,  у року од осам дана од дана објављивањa у званичној публикацији Националне службе за запошљавање ,,Послови”.                                                                                                                                               Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.                                   

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић