Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-114/2021-02 од 16.06.2021. године и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-2762  од  25.08.2021. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - повећан обим посла

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом –  повећан обим посла у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

 1. Доктор медицине ........................................................................................................ 1 извршилац
 2. Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима ............. 2 извршиоца
 3. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге .................. 1 извршилац

 

 

*** Кандидати за радно место  под редним бројем 1 ,  морају имати   VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 2 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу – општи смер и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 3  морају имати завршену основну школу.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС»

 

 

Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

 

Оглас важи од 25.08.2021. године до 03.09.2021. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање