Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 9071                   од  24.08.2021 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

         

          ОЈ Општа болница Ужице 

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............. 1 извршилац
 2. Сервирка   .......................................................................................................... 1 извршилац

         ОЈ Дом здравља Косјерић

 1. Медиицнска сестра техничар у амбуланти ...................................................... 2 извршиоца

         ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................ 1 извршилац      

 

           Услови за заснивање радног односа

 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима, медиицнска сестра техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место сервирке–II степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић