Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 9075 од                24.08.2021.год.,а на основу Закључка 51 број 112-3854/2021 од 27.04.2021.године, Закључка 51 број 112-5052/2021 од 28.05.2021.године и Закључка 51 број 7170/2021 од 29.07.2021.године  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2021.годину број 112-01-114/2021-02 од 12.02.2021.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                                          

 

ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................................ 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља и ИО болница Нова Варош

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља и ИО болница Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................... 1 извршилац
 2. Виша медицинска сестра техничар у амбуланти ........................................................... 1 извршилац
 3. Возач у санитетском превозу ........................................................................................... 1 извршилац
 4. Оператер у контакт центру-телефониста ........................................................................ 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Прибој

 1. Лабораторијски техничар у дијагностици ...................................................................... 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ................................ 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Дипломирани психолог ................................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству ......................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Ужице

1.Софтвер –инжењер /VII сс/ ............................................................................................... 1 извршилац

2.Дипломирани правник за правне,кадровске и административне послове ................. 1 извршилац

3.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  ............................. 3 извршиоца

 

 

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар  -VII степен стручне спреме,завршен  медицински  факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место дипломирани психолог  -VII степен стручне спреме,завршен  филозофски   факултет,смер психијатрија, важећа лиценца
 • За радно место софтвер - инжењер - VII  степен стручне спреме-завршена висока  школа из области информатике и рачунарске науке и  радно искуство на  пословима  одржавања  информационих система
 • За радно место дипломирани правник за правне,кадровске и административне послове-VII степен стручне спреме,завршен правни факултет,знање рада на рачунару,без обзира на радно искуство
 • За радно место виша медицинска сестра техничар у амбуланти –VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер гинеколошко акушерска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици –IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер лабораторијски,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу-III или IV степен стучне спреме,завршена средња школа,смер саобраћајни, возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство
 • За радно место оператер у контакт центру-телефониса -III или IV степен стучне спреме,завршена средња школа,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -I степен стручне спреме ,завршена основна  школа ,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић