КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ''БЕЖАНИЈСКА КОСА''-БЕОГРАД

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“- Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“- Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са добијеном сагласности Министарства здравља Републике Србије - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. године (Закључак 6poј: 112-2821/2021 od 30. марта 2021. године), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

доктора медицине специјалисте интерне медицине на Клиници за интерну медицину  – 1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

 

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине специјалисте интерне медицине су:

 • медицински факултет
 • положен стручни испит
 • завршена специјализација из интерне медицине

 

Критеријуми:

 1. одбрањен завршни рад из уже специјализације
 2. одбрањена докторска теза
 3. одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија
 4. оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ - неоверене фотокопије:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту,
 • фотокопију дипломе о завршеној ужој специјализацији (уколико је имају),
 • фотокопију доказа: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их имају),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада).

 

 

Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених лица и клициноша (санитарни преглед); фотокопију: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б у 2 примерка; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту; специјалистичке дипломе; лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези уколико их кандидат има; фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РЗЗО-у; радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада) и лекарски факсимил уколико га поседује.

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

 

Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време лекара специјалисте интерне медицине на Клиници за интерну медицину - 1 извршилац“.

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

 

ВД Директор Клиничко-болничког центра

 Доц. др Марија Здравковић