Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(“Сл. Гласник РС”, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), а у складу са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2019. годину, број: 112-01-607/2019-02 од 18. септембра 2019. године и на основу измене Кадровског плана за 2019. годину број: 112-01-607/2019-02 од 24. октобра 2019. Године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 2828/1 од 25.08.2021. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос здравственог радника са вишом стручном спремом – на радно место виши лабораторијски техничар, на неодређено радно време (пуно радно време – 36 часова недељно), чије су обавезе да:

 

  • врши пријем и узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у лабораторији;
  • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
  • одржава културе микроорганизама;
  • ради на биохемијским и другим анализаторима;
  • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите и микробиолошку дијагностику о чему води прописану медицинску документацију;
  • учествује у припреми месечног извештаја;
  • управља медицинским отпадом
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;
  • одговоран је за свој рад одговорном лабораторијском техничару одељења, главној сестри и начелнику одељења.

 

УСЛОВИ

 

-виша (VI степен) односно висока стуковна школа здравствене струк ;

-положен стучни испит.

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -копију уверења о положеном стручном испиту,

                  -лиценцу,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

           

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић