УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.13316 од 31.08.2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

за потребе Универзитетског клиничког центра Србије / Ковид болнице  

у складу са позитивним прописима и то:

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –66 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

-31 доктора медицине или специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

 

- 35 доктора медицине или специјалиста интерне медицине

 

Услови: завршен Медицински факултет и положен стручни испит, за лекаре специјалисте положен специјалистички испит.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –750 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

-750 медицинских сестара/техничара општег смера

 

Услови: завршена средња школа и положен стручни испит.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

кратка пословна биографија (са контакт подацима)

оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којој кандидат конкурише

оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту

оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручне спреме)

оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда

 копија радне књижице и друго)

уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.