ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

 На основу члана 5-10. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (  “Службени гласник РС “ бр. 96/2019 ) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља  , број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године  и Одлуке бр. 813  од  26.08.2021. год., директор Дома здравља Ћићевац расписује

 

О Г Л А С
за  пријем у радни однос на одређено време 

замена до повратка са трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства неге детета

 

 

Доктор медицине за рад на пословима доктора медицине изабраног лекара  у  Одељењу за здравствену заштиту одраслих становника  , Службе за здравствену заштиту одраслих становника са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком делатношћу,  Дома здравља Ћићевац:

 

 1 ( један ) извршилац са пуним радним временом

 

Опис послова: Детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII- 1 степен стручне спреме , положен стручни испит и дозвола за рад –лиценце издате  од надлежне коморе  ( ако је кандидат  из радног односа ) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу );

           Пријем у радни однос на одређено време извршиће се  објављивањем  огласа код Националне службе запошљавања и на сајту Министарства здравља.

          Заинтересовани кандидати за напред наведени посао уз пријаву  као доказ подносе:

оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

потврду –препоруку о радном искуству након положеног стручног испита на пословима  здравствене струке;

оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежене коморе

( ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору ( ако кандидат није у радном односу )

кратку биографију.         

 

                    Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, публикацијa  “ Послови“.               Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

                      Неблаговремене и непотпуне пријаве  које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.  

 

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац
ул. Светог Саве  бр. 19 а
37210  Ћићевац
или лично доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на истој адреси