ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

О Г Л А С

 

 1. За пријем једног (1) доктора медицине у радни однос на неодређено време, ради попуњавања слободног односно упражњеног радног места:

 

          1.1. Радно место - Доктора медицине у Амбуланти за хитну медицинску помоћ, Службе хитне медицинске помоћи - 1 извршилац.

          Радни однос се заснива на неодређено време, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања - стечено високо образовање на:

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује виско образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна/знања/испити/радно искуство:

 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце,
 • знање рада на рачунару
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању (на Медицинском факултету),
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству,
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци.

 

 1. За пријем једног (1 ) доктора медицине у радни однос на одређено време- као замене запослене на дужем одсуству  и за пријем четири (4) медицинске сестре техничара у амбуланти у радни однос на одређено време –  две (2) медицинске сестре-техничара због повећаног обима посла, две (2) као замена запослених које су на дужем одсуству.

 

2.1. Радно место – Доктора медицине – изабрани лекар Службе за здравствену заштиту одраслог становништва – 1 извршилац.

Радни однос се заснива на одређено време, пуно радно време.

 

Услови у погледу образовања - стечено високо образовање на:

 • основим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра. 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна/знања/испити/радно искуство:

-стручни испит;

 - лиценца.

 - знање рада на рачунару

 - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом високом образовању,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству,
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци.

 

           2.2. Медицинска сестра –техничар у амбуланти – четири (4) извршиоца, на одређено време (три (3) извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва  и  један (1)  извршилац у Служби за хитну медицинску помоћ).

Радни однос се заснива на одређено радно време, пуно радно време.

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Средње образовање у трајању од четири године.

Додатна знања:

 • стручни испит,
 • лиценца,
 • знање рада на рачунару,
 • најмање шест (6) месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара.

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

 • кратку биографију,
 • оверену фотокопији дипломе о стеченом образовању,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима),
 • доказ о радном искуству,
 • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос”, поштом на адресу – Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НЗС – пословница у Горњем Милановцу, сајту Министарства здравља, огласној табли и сајту Дома здравља Горњи Милановац.

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља, код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.