ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

На основу чланова 5. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), чланова 7. – 9. Колективног уговора код Опште болнице Вршац бр. 01-618 од 28.05.2020. године, Кадровског плана Опште болнице Вршац, Вршац за 2020. годину бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и Обавештења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-00772/2021-02 од 11.08.2021.године на основу Закључка 51 број:112-7170/2021 од 29.07.2021. године, в.д. директора Опште болнице Вршац, Вршац расписује:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Расписује се оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 1. Медицинска сестра-техничар (општег смера)...............3 извршилаца

Услови за заснивање радног односа су:

 • средња медицинска школа општег смера( IV степен стручне спреме)
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • минимум годину дана радног искуствау здравству.

 

 1. Домар/мајстор одржавања............... 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

 • средња стручна спрема(IV степен стручне спреме)
 • минимум годину дана радног искуствау здравству.

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе неоверене фотокопије:

 • пријаву на оглас са личном и радном биографијом са адресом и тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише, контакт телефоном и е-mail адресом;
 • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила,за радна места под редним бројем 1.и, сва четири сведочанства, за радно место под редним бројем 1. и 2.;
 • уверење о положеном стручном испиту за радно место под редним бројем 1.;
 • одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе) за радно место под редним бројем 1;
 • извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли, на web страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.obvrsac.com) и на web страници Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем препоручене поште на адресу : Општа болница Вршац ,Вршац, улица Абрашевићева бб, 26300 Вршац са напоменом „ Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време (навести тачан назив радног места за које кандидат подноси пријаву)“.