ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, број 96/2019) и Одлуке о потреби заснивања радног односа спровођењем конкурса, број 5462/1 од 31.08.2021. године, Општа болница Чачак расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема VII /1,радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за нефрологију и дијализу

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) радни однос на неодређено време, у Служби за педијатрију

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV степен стручне спреме) радни однос на неодређено време, у Служби за интерну медицину.

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

 

У С Л О В И:

  • За радно место под редним бројевима 1 кандидати подносе: подносе фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII/1 степен стручне спреме),  фотокопију уверења о положеном  стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе-лиценцу.

 

  • За  радна места под бројем 2,3 и 4 кандидати подносе: копију дипломе о завршеном средњем образовању, копију  стручног испита и Решење о упису и именик Коморе - лиценцу,

 

  • Пријаве на оглас подносе се у  ковертиили лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Документација коју кандидати доставе по конкурсу неће бити враћена.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.