Дом здравља Опово

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Дома здравља Опово за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, Сагласности Министарства здравља 112-01-00772/2021-02 члана 24. Статута Дома здравља Опово и Одлуке директора Дома здравља 987 од 31.08.2021. директор расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

  1. Виши радиолошки техничар

 

Услови за обављање послова:

Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне студије) по

пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;

 

Опис послова :

-даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

-поставља пацијента у одговарајући положај за снимање;

-припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;

-снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;

-примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења.

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом

- ради и друге послове из свог делокруга по налогу главне сестре Дома здравља Опово, којој непосредно одговара за свој рад.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству
  • извод из матичне књиге рођених

 

Пријаве на оглас доставити на адресу Дом здравља Опово, Опово, Бориса  бр. 4, лично или путем поште

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Директор Дома здравља Опово

Др Софија Поповић