Дом здравља Опово

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Дома здравља Опово за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, Сагласности Министарства здравља 112-01-00772/2021-02 члана 24. Статута Дома здравља Опово и Одлуке директора Дома здравља 987 од 31.08.2021 директор расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

  1. Медицинска сестра – техничар у амбуланти

 

Услови за обављање послова:

Средње образовање

 

Опис послова :

-пружа услуге здравствене неге и подршке лицим којима је потребна нега као последица старења,повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

-у тиму са доктором медицине и другима или самостално,спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада;

 -припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви идр.) и врши антропомертијска мерења;

-у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

-врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе;

-врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-правилно одлаже медицински отпад;

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом.

- ради и друге послове из свог делокруга по налогу главне сестре Дома здравља Опово, којој непосредно одговара за свој рад.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству
  • извод из матичне књиге рођених

 

Пријаве на оглас доставити на адресу Дом здравља Опово, Опово, Бориса  бр. 4, лично или путем поште

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Директор Дома здравља Опово

Др Софија Поповић