ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/18), сагласности Министарства здравља Републике Србије бр.  112-01-00295/2021-02 od 12.04.2021. год., и Одлуци о пријему у радни однос на неодређено време бр. 6145/21 од 25.08.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

О Г Л А С 
за пријем у радни однос  на неодређено време

Са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца у Општој болници Крушевац,

за следећа радна места - послове:

 

 

  1. 1. Доктор медицине за рад у Служби за анестезиологију и реаниматологијуОпште болнице Крушевац, са пуним радним временом

- 1 извршилац

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен, 

-стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

  1. 2. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију уСлужби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

  1 извршилац 

Услови: Средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен -  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

оверену фотокопију дипломе,

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни оснос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.