ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19 ), и Одлуци о пријему у радни однос на одређено време бр. 6171/21 од 26.08.2021. год.,  в.д. директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С
за пријем у радни однос  на одређено време 

у трајању од 6 (шест) месеци због повећаног обима посла за рад у COVID болници

за следећа радна места - послове:

 

 

 

  1. Финанијско-рачуноводствени аналитичар са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

VII-1 степен стручне спреме

-радно искуство  најмање четири године.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- знање рада на рачунару.

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

  1. 3.Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме са пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке

 VII – 1 степен стручне спреме

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

  1. 4.Домар / мајстор одржавањаса пуним радним временом

 1 извршилац

Услови: средње образовање Машинско-електротехничка школа,смер електричар, металостругар, металобрусач,алатничар, машинбравар, водоинсталатер,итд.....

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

5.Домар / мајстор одржавања – за одржавање лифтова са пуним радним временом

- 1 извршилац

Услови: средње образовање Машинско-електротехничка школа,смер електричар, металостругар, металобрусач,алатничар, машинбравар, водоинсталатер,итд.....

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

  1. Спремач/ спремачицапросторија у којима се пружају здравствене услуге са пуним радним временом

– 4 извршиоца

Услови: - основна школa 

 

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

 

За радно место  од 1- 5 :

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном

оверену фотокопију дипломе

оверену фотокопију уверења или сертификата за радно место под редним бројем 3

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

доказ о радном искуству (за радно место бр. 1)

За радно место  под бр. 6 :

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.