ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр 6167/21 од 26.08.2021.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време 

За радно место- послове:

 

  1. 1. Доктор медицине  за рад уСлужби за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом.

 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен, 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2.  Доктор медицине за рад у Одељењу неонатологије у Служби гинекологије и акушерства са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац због повећаног обима посла најкасније до  17.02.2022.год. 

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен, 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

  1. 3. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењимаза рад у Служби за интерну медицинуОпште болнице Крушевац са пуним радним временом  

 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 4. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењимаза рад на Другом одељењу-хируршка траума и гастроинстетилна хирургија у Служби за хирургијуОпште болнице Крушевац са пуним радним временом  

 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

5. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за стандардну негу у Служби за урологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег  смера, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

  1. 6. Медицинска сестра/техничар у амбулантиза рад у Орл амбуланти за специјалистичко консултативне прегледе у Служби за оториноларингологијуОпште болнице Крушевац са пуним радним временом  

 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

7. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за неуромишићне болести и мултипласклерозу у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до истека породиљског одсуства,

Услови: Средња медицинска школа општег  смера, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

8 Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за једнодневну хирургију, дијагностичко терапијске процедуре и специјалистичко консултативене делатности у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог  до истека породиљског одсуства,

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

9. Медицинска сестра/техничар у дијагностици за рад у Служби радиолошке дијагностике Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

 2 извршиоца на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег или  смера за РО техничара, IV степен

-  стручни испит 

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

  1. 10. Помоћни радник за рад у Одељењу за техничке и инвестициопне послове  у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

11.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге за рад у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора  у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац са пуним радним временом

5 извршиоца на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: - основна школа

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радна места од бр. 1 до 9.

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

оверену фотокопију дипломе,

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

за радно место бр. 8., поред напред наведеног

-доказ о радном искуству

За радна места од бр. 10 до 11.

 

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.