ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр.96/19) а у вези са имплементацијом Пројекта Канцеларије УНОПС-а за подршку запошљавања кадрова у здравственој установи Oпшта болница Крушевац, ради сузбијања вируса COVID-19, и одлуке бр.6142/21 од 25.08.2021.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

за заснивање радног односа на одређено време до 3 месецa, са пуним радним временом, ради имплементације Пројекта Канцеларије УНОПС-а, за подршку запошљавања кадрова ради сузбијања вируса COVID-19 у Општој болници Крушевац, за обављања следећих послова:

 

  1. Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењуза рад у Одељењу за инфективне болести Службе за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац
  • 5 извршиоца

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,

оверену фотокопију дипломе,

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.