Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"

На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија (Сл. гласник РС 96/19), одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 2404 од  03.09.2021. године и дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-7170/2021 од 29. 07.2021. године

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

 

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

  1.  медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца,
  2.  благајник– 1 извршилац,
  3. 3.  кувар/посластичар – 1 извршилац,
  4. 4.  спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР:

 

Опис послова:

- при пријему, спроводи пацијента са рецепције на одељење: проверава исправност документације, води медицинску документацију, eвидентира датум отпуста у  картон терапија, упознаје пацијента са кућним редом, његовим правима и обавезама у току рехабилитације у Специјалној болници, смешта пацијента у болничку собу, упознаје пацијента са припремом за преглед код лекара (обавештава пацијента да припреми медицинску документацију и медикаментозну терапију), организује преглед код одељењског лекара; након прегледа организује, планира и спроводи процес здравствене неге пацијената;обавља послове опште неге болесника у свим болесничким јединицама (примењује прописану терапију, врши контролу ТА и термометрију и евидентира вредности у медицинској документацији, врши примарну и секундарну обраду рана по принципима асепсе и антисепсе, негује све пацијенте без обзира на патологију);  примењује превентивне мере ради спречавања настанка декубитуса; обрађује и превија декубитус; негује и помаже пацијентима са измењеним моторним функцијама; врши процену физичких, менталних и емотивних особина пацијента; поставља пацијента у адекватан положај ради превенције контрактура; промена положаја у постељи (окретање пацијента) и намештање у растеретни корективни положај; планира тренинг мокраћне бешике и дебелог црева; мења катетер и ради клизму;  храни пацијента или му помаже у храњењу, а притом га едукује за самосталан рад; облачи пацијента или му помаже, а притом га обучава за самосталан рад; одржава личну хигијену пацијенту или му помаже, кроз едукацију за осамостаљивање; обучава пацијента за корективни положај; обучава пацијента за контролу и начин пражњења дебелог црева и мокраћне бешике; врши опслуживање пацијената у захтевима за вршење физиолошких потреба; даје упутства пратиоцима за њихово ангажовање око пацијента и обучава их за спорођење неге ;организује и контролише заказивање физикалне терапије и транспорт отежано покретних и непокретних пацијената на терапије; свакодневно доставља динамичару бројно стање пацијената на одељењу и дијететску листу; припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и стерилизацију; спроводи процес стерилизације; узима материјал за вршење биохемијских лабораторијских анализа (у одсуству лабораторијског техничара); предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; придржава се Плана за управљање инфективним медицинским отпадом; води пацијенте до места где се врши физикална терапија ради њиховог даљег упознавања распореда и места терапија; стара се о поштовању кућног реда; прати пацијента приликом транспорта санитетским возилом; прихвата пацијенте са пријемног одељења и одводи их до болесничке собе; припрема медицинску документацију пацијената; помаже лекару код прегледа и интервенција; спроводи здравствено васпитање и образовање болесника према утврђениом програму; врши контролу исправности и чистоће соба, санитарних чворова и других просторија и уређаја на одељењу и евидентира контролу и пријављује недостатке надлежнима; припрема болесничку собу и пацијента за лекарску визиту; води прописану евиденцију и документацију; материјално одговара за стање и количину инвентара у болесничким собама које су у њеној надлежности, уколико је исти оштећен или нестао, а пацијента је отпустила-о без накнаде штете; у свом раду користи стандардну и специјализовану опрему и сложена средства за рад; користи персонални рачунар и Медицинско информативни систем ( МИС) у свом раду и обавља и друге послове по налогу одељенског лекара, односно одговорне медицинске сестре-техничара одељења, којој-ме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима, повећана опасност од инфекције и алергије.

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

Услови: завршена средња Медицинска школа;  IV степен стручне спреме; смер медицинских сестара-техничара, положен стручни испит,  поседовање лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решења о упису у именик Коморе, радно искуство: минимум годину дана на истим или сличним пословима у здравственој установи.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 14.09.2021. године.

 

Треба доставити:

- пријаву на оглас (слободна форма),

- кратку радну биографију,

- диплому средње Медицинске школе (фотокопија),

- уверење о положеном стручном испиту (фотокопија),

 - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или Решење о упису у именик Коморе (фотокопија),

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

  1. БЛАГАЈНИК

 

Опис послова:

- врши све врсте наплата преко благајне; прима дневне пазаре са рецепције, ресторана и продавнице; одговара за предају дневног пазара и одржавање прописаног благајничког максимума; доставља чекове грађана на наплату; подиже готовину са текућег рачуна Специјалне болнице и врши исплату рачуна у готовини за набављену робу или услуге  у случајевима хитне набавке; врши исплату путних трошкова по поднетим налозима за службена путовања; врши исплату путних трошкова за долазак на посао и повратак са посла запосленима који не користе организован превоз; доставља благајну на потпис шефу Одсека рачуноводства; врши пренос и исплату зараде на рачуне физичких лица по уговору о делу, уговору о повременом или привременом вршењу послова, по уговору о допунском раду и ауторском хонорару, као и при исплати отпремнине, јубиларне награде и др. и дужан је да обрачуна и уплати порез и доприносе; редовно врши обрачун и усклађивање са управом трезора о исплатама из пазара преко благајне, води књигу благајне новчаних средстава и хартија од вредности; саставља дневнике благајне по врстама наплате и исплате; предаје благајничке извештаје са потребним прилозима ради контроле; одговара за суштинску, рачунску и формалну исправност наплате и исплате преко благајне; задужен је фискалном касом, посттерминалом и касом-сефом и одговара за чување динарских средстава, чекова грађана и документације у њему, као и за чување повереног новца и драгоцености и које предају на чување корисници  Специјалне болнице; формира и архивира своју документацију и чува у прописаним роковима; води и другу прописану докуменатацију и евиденцију; у свом раду користи стандардну опрему и персонални рачунар; ради и друге послове из своје струке по налогу шефа Одсека рачуноводства, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима.

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

 

Услови: завршена средња школа економске струке; IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 14.09.2021. године.

 

Треба доставити:

- пријаву на оглас (слободна форма),

- кратку радну биографију,

- диплому средње школе економске струке (фотокопија),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

  1. КУВАР/ПОСЛАСТИЧАР

 

Опис послова:

- самостално припрема и готови све врсте топлих и хладних  јела, предјела и салата (у оквиру норматива за количину и квалитет); припрема медициснко-дијеталну храну и једноставне посластице;  припрема месо за рад кувара; панглује месо; припрема месне специјалитете са роштиља; складира месо у расхладне уређаје и одговара за количине припремељног меса, као и да издате количине одговарају утврђеним нормативима за припремање јела; у ресторану сипа зготовљена јела у одговарајуће сервисе за појединачне оброке и предаје конобару; маркира јела за издавање конобарима; одговара за рационално трошење требованих намирница и њихов квалитет у приправљању јела; одговара за испрвносат и хигијену уређаја и прибора за рад којима се користи, као и за хигијену радног простора и личну хигијену; води потребну документациу и евиденцију; у свом раду користи стандардну опрему; одговоран је за сопствене редовне санитарне прегледе и за поседовање санитарне књижице на радном месту; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека исхране и угоститељства, којима и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под мало отежаним условима рада због дејства микроклиматских чиниоца: влага због испарења, повећана топлота и строги рокови за готовљење јела.

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

Услови: завршена средња економско-трговинска или угоститељска школа (IV или III степен стручне спреме); радно искуство: минимум годину дана на истим или сличним пословима у здравственој установи.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 14.09.2021. године.

 

Треба доставити:

- пријаву на оглас (слободна форма),

- кратку радну биографију,

- диплому економско-трговинске или угоститељске школе (фотокопија),

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

  1. СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

Опис послова:

-  у зависности од дневног распореда рада: чисти болесничке собе, купатила и WC; одржава хигијену у свим осталим просторијама где се пружају здравствене услуге,; врши замену постељног веша, пешкира и др., као и потрошног материјала; дезинфикује просторије, предмете и прибор; транспортује прљаво рубље и завојни материјал и организује евентуално његово спаљивање; допрема чисто постељно рубље и пешкире; износи из зграде остатке хране и смећа;придржава се Плана за управљање отпадом Специјалне болнице;  пере посуђе за нужду непокретних болесника и остали прибор; повремено генерално чишћење и спремање просторија; по потреби чисти круг око Специјалне болнице од отпадака или опалог лишћа, а преко зиме снег са тераса Специјалне болнице  и прилазних путева; прати стање имовине Специјалне болнице у болесничким собама и другим просторијама (исправност уређаја и инасталација) и у случају нестанка, оштећења или квара обавештава главну медицинску сестру-техничара свих одељења; испомаже при преносу непокретних болесника и умрлих; сноси одговорност за чистоћу просторија у којима одржава хигијену као и за прибор и средства којима ради; раздужује пацијента на картону терапије , при отпусту, печатом и потписом након провере болесничке собе; чисти све просторије где се остварује хидротерапија, кинези терапија, радна терапија, парафино терапија, као и све пратеће просторије (ходници, холови, WC-и и др.); пере и дезинфикује базене са термоминералном водом (када се испразне); пере и дезинфикује галванске каде, хабард каду, минералне каде и друге купке после сваке употребе од стране појединог пацијента; чисти и дезинфикује друге радне просторије, апарате и други прибор за рад; износи смеће до контејнера; по потреби превози непокретне и тешко покретне пацијенте инвалидским колицима; одговара за чистоћу просторија у којима ради и инвентара и евидентира одрађено; одржава хигијену у административним просторијама; одговара за исправност оруђа којима ради; требује средства за рад и потрошни материјал од предрадника хигијеничарки дужна је да поштује нормативе утрошака средстава за одржавање хигијене;  пере рубље у машинама за прање; пегла рубље машином за пеглање; крпи и шије поцепано рубље, када је то могуће; одабира рубље пре и после прања; слаже и сортира рубље; потапа рубље у дезинфекциона средства; издваја дотрајало рубље за расходовање;  користи једноставна средства за рад; ради и друге послове по налогу шефа Одсека одржавања хигијене, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: претежно ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима; изузетно ради напољу, ван зграде Специјалне болнице; повећана опасност од инфекције и алергије.

 

Радни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом.

Услови: завршена Основна школа, радно искуство: минимум годину дана на истим или сличним пословима у здравственој установи.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 14.09.2021. године.

 

Треба доставити:

- пријаву на оглас (слободна форма),

- кратку радну биографију,

- сведочанство Основне школе (фотокопија),

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговор о раду или други доказ о радном ангажовању на наведеним пословима),

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

 

Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 14.09.2021. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8 са назнаком: „По огласу за запошљавање“.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.