УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Нa основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 13634 од 03.09. 2021. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

за потребе Универзитетског клиничког центра Србије / Ковид болнице  

у складу са позитивним прописима и то:

ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца и то:

I за Службу за техничке и друге после

-1 фризер-берберин

Услови: завршена Средња школа, III степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

кратка пословна биографија (са контакт подацима)

оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којој кандидат конкурише

оверене фотокопије сведочанства  

доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда

 копија радне књижице и друго)

уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Универзитет клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.