ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу Одлуке в.д. директора Института за јавно здравље Крагујевац број 01-4931  од   07.09.2021.  године,  члана  7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 96/19 и 58-2020-Анекс I),  Уговора UNOPS-a и Института за јавно здравље Крагујевац о донацији за подршку Институту за јавно здравље Крагујевац у борби против вируса  COVID-19, а у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије  UNOPS-a подршке запошљавању, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За  пријем у радни однос на одређено време-за период од три месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

1.

            I 2 (два) доктора медицине у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије  UNOPS-a подршке запошљавању у Центру  за контролу и превенцију болести

            Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно високо образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 •         Диплома о стеченом високом образовању

– на интегрисаним академским студијама медицине,  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

 – на основним студијама медицине  у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • Уверење/потврда о положеном стручном испиту;
 • Доказ о поседовању лиценце;
 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса);

 

 

II 1 (један) санитарни/санитарнo- еколошки техничар у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије  UNOPS-a подршке запошљавању  у Одељењу за контролу и превенцију болести у Центру за контролу и превенцију болести

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно средње образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 

 • Диплома о стеченом средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године смер санитарни ;
 • Уверење/потврда о положеном стручном испиту;
 • Доказ о поседовању лиценце;
 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 •     Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса);

 

III 1 (један)  пројектант информационих система и програма у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије  UNOPS-a подршке запошљавању у Одељењу за информатику

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно високо образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

Диплома о стеченом високом образовању

-на основним академским студијама природно математичке/машинске струке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

-на основним студијама природно математичке/машинске струке у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 • Уверење о држављанству РС;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса);

 

2.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

 • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

3.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље Крагујевац.

 

 

 

4.

Оглас се објављује путем сајта Министартва здравља Републике Србије, Института за јавно здравље Крагујевац, и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Нациобалне службе за запошљавање- филијала Крагујевац.

 

 

5.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на  сајту Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs).Телефон за контакт 034 504-522.

 

 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“, преко писарнице  Института за јавно здравље Крагујевац или путем поште на адресу:

Институт за јавно здравље Крагујевац,

Ул. Николе Пашића 1

34000 Крагујевац