ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке в.д.директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /55 од  06.09.2021.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 1. Ватрогасца –1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца,са пуним радним временом за рад у Одсеку за обезбеђење, противпожарну заштиту и одржавање круга  због повећаног обима послова
 2. Домар/мајстор одржавања –- 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику ради замене запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 3. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршиоца, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 – завршена средња школа,  положен стручни испит из  противпожарне заштите и познавање рада на рачунару

Опис послова под редним бројем 1 : спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;предузима све потребне радње у случају избијања пожара;пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.рукује кућном телефонском централом врши пријем поште и телеграма ван редновног радног времена стручних служби  и исте уручује наредног дана стручним службамаконтролише улазак лица и возила у круг болнице, као и излазак истих,даје обавештења о локацији појединих служби лицима која долазе у болницу,предузима потребне радње за обезбеђење свизх објеката као и лица у кругу болнице у складу са упутствима свог непосредног руководиоца и директора,

 

Услови за обављање послова под редним бројем 2- завршена средња школа

Опис послова под редним бројем 2: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају

 

оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 3- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 3:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здрав-ствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положен стручни испит из  противпожарне заштите
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројевима  1 и 2   пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији

 

Кандидат  који буде изабран за послове под редним бројем 3  пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.