ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 96/19 и 58/20), а у вези са имплементацијом Пројекта Канцеларије УНОПС-а за подршку запошљавања кадрова у здравственој установи Заводу за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, ради као подршка у борби против вируса COVID-19, као и Одлуке в.д. директора ЗЈЗ Шабац, број 1580/1 од 31.08.2021. године, Завод за јавно здравље Шабац расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, најдуже до 3 месеца, са пуним радним временом, ради имплементације Пројекта Канцеларије УНОПС-а, у установи Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, као подршка у борби против вируса COVID-19, ради обављања следећих послова:

-  један доктор медицине

-  један хемијски лаборант - узорковач

-  три санитарна техничара

-  три лабораторијска техничара

 

Врста и степен стручне спреме:

а) За послове доктора медицине:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • одосно на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) За послове хемијског лаборанта:

Средње образовање:

- средња хемијска школа, смер хемијски лаборант

- положен стручни испит

- најманње 6 месеци рада након положеног стручног испита на пословима јавног здравља.

 

в) За послове санитарног техничара:

Високо или средње образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) - струковно санитарно-еколошки инжењер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • средња медицинска школа, смер санитарни техничар
 • положен стручни испит
 • најманње 6 месеци рада након положеног стручног испита на пословима јавног здравља.

 

г) За послове лабораторијског техничара:

Средње образовање:

 • средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар.
 • положен стручни испит
 • најманње 6 месеци рада након положеног стручног испита на пословима јавног здравља.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 1. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

 

За поједина радна места кандидати су дужни да доставе:

а) за доктора медицине

- диплому о завршеном медицинском факултету;

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме).

 

б)        За хемијског лаборанта:

    -      диплому о завршеном средњем образовању, смер хемијски лаборант;

 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме);
 • доказ о раду на пословима јавног здравља у трајању од најмање 6 месеци;

 

в)        За санитарног техничара:

     - диплому о завршеном високом образовању, смер струковно санитарно-еколошки инжењер, или о завршеном средњем образовању, смер санитарни техничар;

 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме);
 • доказ о раду на пословима јавног здравља у трајању од најмање 6 месеци.

 

г)       За лабораторијског техничара:

-     диплому о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар;

 • уверење о положеном стручном испиту;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на друго презиме);
 • доказ о раду на пословима јавног здравља у трајању од најмање 6 месеци.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на код Националне службе за запошљавање, филијала Шабац.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.