ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

На основу чл.8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (»Сл.гласник РС« бр.96/19) у складу са Кадровским планом ЗЦЗ, в.д. директор Здравственог центра Зајечар расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на одређено време

 

  1. 1(једне) МЕДИЦИНСКE СЕСТРE/ТЕХНИЧАРA –  Медицинска сестра у амбуланти, на одређено време са пуним радним временом, за рад у Дому здравља, ЗЦ Зајечар, до повратка запослене са боловања. 
  2. 1 (један)ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ – на одређено време са пуним радним временом за рад у Одсеку за прање и одржавање рубља, ЗЦ Зајечар, до повратка запослене са боловања.

 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

Под  1: ССС (IV степен) – Медицинска школа општег смера и положен стручни испит

            Под  2: основно образовање – завршена основна школа

 

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних,
  • биографију са адресом, телефоном.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.