ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 37. и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис), члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 96/2019 и 58/2020) и Сагласности Министарства здравља Републике Србије за ново запошљавање бр. 112-01-00704/2021-02 од 12.08.2021. године, Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на неодређено време

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време, са три извршиоца, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Шабац и то:

а)  Један руководилац финансијско-рачуноводствених послова (дипл.   економиста).

  Опис послова:

-организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених  послова;

- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из области свог рада;

- сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;

- доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;

- прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

- контролише израду финансијских преглда, анализа и извештаја;

- пројектује приливе и одливе новчаних средстава;

- координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем;

- руководи припремом и израдом завршног рачуна;

- контролише формирање документације за пренос новчаних средстава;

- праћење ликвидности;

- припрема и контрола података за израду периодичног извештаја и завршног рачуна;

- евидентирање динарског и девизног платног промета;

- обезбеђивање извршења обавеза према државним органима и пословним партнерима;

- припрема елементе и израђује финансијски план Завода, обрачун накнада по основу уговора (уговор о делу, волонтерском раду и др);

                        - израђује статистичке извештаје;

- израда и подношење годишњих пореских пријава за запослене;

- врши обрачун амортизације и ревалоризације и усклађивање књиговодственог и стварног стања;

- анализа финансијског пословања у протеклом обрачунском периоду;

- израда периодичних извештаја и годишњег обрачуна;

- пријем и контрола књиговодствене документације, сређивање документације по распотеду контирања, контирање и израда налога за књижење;

- израда евиденције и обрачун ПДВ;

  - одговоран је за састављање и достављање периодичних извештаја и завршног рачуна Завода;

                         - одговоран је за израду финансијског плана Завода;

- одговоран је за вођење књига по систему двојног књиговодства;

- одговоран је за достављање рачуноводствених исправа и докумената на књижење у року;

- одговоран је за израду општих аката у области материјално-финансијског и рачуноводственог пословања;

                       - одговоран је за имплементацију и примену процедуре анкетирања корисника услуга;

                         -  обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

б) Један санитарно-еколошки техничар.

  Опис послова:

                      - прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

                      - спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

          - учествује у продедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

                     -   предузима мере здравствене заштите становништва у ванредним приликама;

                    -    активно изналажење нових случајева оболелих од заразних болести у жаришту;

                                -    узимање материјала за дијагностику и узорака;

                                -    паковање и адресирање узетих узорака;

                                -    специјално епидемиолошко истраживање извора заразе;

                                -    контрола жаришта до потпуног гашења и контрола изолације оболелих;

         -   управљање службеним возилом Завода ради извршавања послова и  задатака на терену;

                                -    извођење масовне вакцинације по епидемиолошким индикацијама;

                                -    набавка и дистрибуција вакцине;

                                -    испитивање имуног статуса;

                                -    антирабична заштита;

                                -    вакцинација против заразних болести;

                                -    серопрофилакса и хемиопрофилакса;

                                -    здравствени надзор над лицима из околине заразног болесника;

  -    здравствени надзор над лицима која долазе из ендемских жаришта заразних и

                          паразитарних болести;

                                -    епидемиолошка приправност;

                                -    дезинфекција отворених површина, затворених просторија и ђубришта;

                                -    дезинфекција превозних средстава и предмета;

                                -    депедикулација особа, рубља и постељине;

                                -    евидентирање пријава заразних болести;

      -    вођење картотеке пријавних картица;

                  -    пријава озледе од животиње сумњиве на беснило;

                  -    пријава смрти од заразне болести;

                  -    пријава клицоноштва;

                  -    пријава епидемије заразних  болести;

                  -    припрема извештаја о кретању заразних болести и хроничних болести;

                  -    припрема извештаја о раду тромесечног, шестомесечног и годишњег;

                    -    обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

                    в) Један лабораторијски техничар.

Опис послова:

 - врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе,       подлоге и опрему за микробиолошка и друга испитивања;

                       - врши пријем, евиденцију и класификацију узорака;

                       -изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга у установама на више нивоа здравствене заштите;

-припрема, узимање и пријем биолошког материјала, вођење медицинске документације и дезинфекцију радне површине;

                       -припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме

                       -одржава културе микроорганизама;

                       -прављење и бојење препарата;

- припрема хранљивих подлога према рецептури, припрема радних стандарда и референтних реагенаса и култура;

                        - обрада и засејавање узорака на одговарајуће подлоге;

                        - пресејавање контролних сојева и засејавање култура на одговарајуће подлоге;

                        - израда антибиограма;

                        - обезбеђивање крви за бактериолошке подлоге;

                        - извођење серолошких реакција;

                        - обрада биолошког материјала (хомогенизација, центрифугирање);

                        - стерилно узимање узорака у одговарајућу амбалажу, вођење евиденције;                      - одржавање сојева-припрема одговарајуће подлоге, засејавање сојева;

                        - миколошки преглед;

- евиденција и праћење основних параметара рада аутоклава, стерилизатора, фрижидера, вага и осталих мерних апарата;

 - завођење резултата, формирање радне листе, поступак обраде по правилнику, засејавање миколошких подлога, преглед материјала, развођење налаза, издавање или слање резултата;

                        - прављење и достављање извештаја у сарадни са руководиоцем;

                        - требовање, складиштење и вођење евиденције потрошног материјала;

                        - отапање колонија, преношење на крвни агар, подела антибиотика, термостатирање;

                        - дезинфекција радног простора;

                        - дестилација воде, контрола и чишћење дестилатора;

                        - техничка обрада и штампање микробиолошких налаза;

                        - води рачуна о исправности и одржавању апарата;

                        - правилно одлаже медицински отпад;

                        - обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог Огласа су:

 

а) Руководилац финансијско-рачуноводствених послова:

                Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                   ДОДАТНИ УСЛОВИ:

                              -    знање рада на рачунару;

 • најмање 2 године рада у струци са ВСС и минимум 6 месеци рада на пословима рачуноводства и књиговодства.

            Уговара се пробни рад у трајању од три месеца у складу са чл. 36. Закона о раду.

 

          б) Санитарно-еколошки техничар:

   Средње образовање, завршена средња Медицинска школа- одсек             санитарних, санитарно-   еколошких техничара.

                                   ДОДАТНИ УСЛОВИ: - стручни испит;

 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању на пословима јавног здравља;
 • важећа возачка дозвола за управљање возилом «Б» категорије

 Уговара се пробни рад у трајању од три месеца у складу са чл. 36. Закона о раду.

 

в) Лабораторијски техничар:

Средње образовање, завршена средња Медицинска школа- одсек             лабораторијски техничар.

                                 ДОДАТНИ УСЛОВИ: - стручни испит;

 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању на пословима јавног здравља;

Уговара се пробни рад у трајању од три месеца у складу са чл. 36. Закона о раду.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.