ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

На основу члана  7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр.96/2019 и 58/2020 ), а у вези са имплементацијом Пројекта Канцеларије УНОПС-а за подршку запошљавања кадрова у здравственој установи ЗЗЈЗ Сомбор  ради успостављања контроле и сузбијања вируса COVID-19; као и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-1068/2021 од 06. септембра 2021. године; Завод за јавно здравље Сомбор расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос

 

I

Ради имплементације Пројекта Канцеларије УНОПС-а, за подршку запошљавања кадрова  ради успостављања контроле и сузбијања вируаса COVID-19; ОГЛАШАВА СЕ потреба за пријем у радни однос на одређено време,  у Центру за контролу и превенцију болести и Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Сомбор,  на период од 3 (три) месеца, са пуним радним временом; за обављање послова:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  ...........................................................  1 извршилац;
 2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ........................................  1 извршилац;
 3. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР     ...................................................  1 извршилац;
 4. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР   ............................................  2 извршиоца;

 

 

Врста и степен стручне спреме:

 

 1.  За послове  доктора медицине:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

 1.   За послове  медицинске сестре/техничара:

Средње образовање:

 • средња медицинска школа; смер медицинска сестра/техничар

 

 1.   За послове  санитарног техничара:

Високо или средње образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) – струковно санитарно-еколошки инжењер; по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године – виши санитарни техничар; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • средња медицинска школа; смер санитарни техничар

 

 1.   За послове  лабораторијског техничара:

Средње образовање:

 • средња медицинска школа; лабораторијски техничар

 

II

 

Уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон; као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа;  кандидати подносе следећа документа:

 

 1. Доктор медицине:

 

 • диплома о завршеном медицинском факултету (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе (оверена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте
 1. Медицинска сестра/техничар:

 

 • диплома о завршеној медицинској школи, смер медицинска сестра-техничар (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте

 

 1. Санитарни техничар:

 

 • диплома о завршеном високом образовању, смер струковно санитарно-еколошки инжењер; или о завршеном средњем образовању, смер санитарни техничар (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте

 

 1. Лабораторијски техничар:

 

 • диплома о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар (оверена копија);
 • уверење о положеном стручном испиту (оверена копија);
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара/здравствених техничара (оверена копија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);
 • копија личне карте

III

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање (08. - 15. септембар 2021. године).


Пријаве се подносе у затвореној коверти лично или поштом на адресу Завод за јавно здравље Сомбор , Војвођанска 47, Сомбор; са назнаком „ Пријава на оглас – на број: 01-1068/2021“. са навођењем послова  за које се пријава подноси.


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност,  просечна оцена у току школовања  и сл.), о чему ће бити телефонским путем обавештени.

 

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће в.д.директора Завода за јавно здравље Сомбор.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни однос.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Сомбор.

 

Одлуку - оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Завода за јавно здравље Сомбор, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министрства здравља.