Дом здравља „Вождовац“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Вождовац“, дана 06.09.2021. године Дом здравља „Вождовац“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Администратора информационих система и технологија, на неодређено време, у Одељењу за информационо-комуникационе технологије, са пуним радним временом – 1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

 

  • Завршена средња школа одговарајуће струке (IV степен стручне спреме);
  • Познавање једног страног језика;
  • Најмање 2 године радног искуства на предметним пословима.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и посебним прописима везаним за јавне службе:

  • Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци).

 

Уз пријаву, заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или oвереним фотокопијама не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

 

На дан раписивања, Јавни оглас за пријем у радни однос биће објављен на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана расписивања овог огласа.

 

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка бр. 16, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – Администратор информационих система и технологија“.