ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) , Сагласности Министарства здравља 51 број :112-7170/2021 од 29.јула 2021.године и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.  6-1041 од   06.09.2021.године  Општа болница "Студеница " Краљево расписује                                                                                                                                                                                                                  

О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању  од 3 (три) месеца :

 

1.Служба за оперативно лечење и стерилизацију(операциони блок):

 - 1 медицинска сестра/ техничар у операционој сали

 

2.Служба за гинекологију и акушерство – Одељење за гинекологију :

- 1 медицинска сестра /техничар у гинекологији и акушерству

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком  1 - IV  степен - средња медицинска школа општег или акушерског смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

Под тачком 2   - IV  степен - средња медицинска школа акушерског смера, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

оверену фотокопију  дипломе о завршеној школи;

оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

лиценцу

извод из матичне књиге рођених;

кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                          

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.