Дом здравља Нови Бечеј

На основу чланачлана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Нови Бечеј за 2019. годину, Министарства здравља Републике Србије и члана 5. став 1. тачка 3) Колективног уговора код послодавца Дом здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-1933 од 07.09.2021. године, вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I 

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, услед указане потребе за попуном броја извршиоца, за период од шест месеци, за радно место:

1) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац, 

 

као и пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ једног доктора медицине као замене за привремено одсутну запослену, доктора медицине, до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за радно место:

2) Доктор медицине у хитној медицинској помоћи - 1 извршилац.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

     Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I - 1) су:

 

Стручна спрема/образовање:

- основно образовање 

 

Додатна знања/Испити /радно искуство: / 

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I - 2) су:

 

*Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

*Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит;  

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

* Општи / типични опис посла радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге: Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност, као и простора чекаонице одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе; доноси и прослеђује пошту и службена документа везано за пословање установе.

 

* Рад се обавља са пуним радним временом.

* Место рада: насељено место Кумане.

 

* Општиипични опис посла радног места доктора медицине у хитној медицинској помоћи: врши пријем позива за интервенције на терену; пружа хитну медицинску помоћ на терену или на одељењу; ординира и апликује лекове на терену или на одељењу и прати болесника до Здравствене установе ради даљег лечења; упућује болеснике на консултативне прегледе или стационарна лечења у хитним случајевима; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

* Рад се обавља са скраћеним радним временом.

* Место рада: Нови Бечеј.

 

IV 

      * Уз пријаву на оглас за послове из тачке I - 1) се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

Фотокопију дипломе о стеченом основном образовању;

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

Потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована).

 

* Уз пријаву на оглас за послове из тачке I - 2) се подносе у неовереној фотокопији следећа документа:

Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;

Уверење о положеном стручном испиту;

Одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик коморе);

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

  • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б;

Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

V

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности не старије од 6 месеци за послове за које се заснива радни однос, као и оверене фотокопије докумената из тачке IV овог огласа.

 

VI

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VII

      Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 07.09.2021. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју, на Огласној табли установе и wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs).

 

VIII

 

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

IX

 

Кандидат који уђе у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

 

X

Приложена документација уз пријаву враћају се кандидатима на адресу коју су кандидати назначили у приложеним документима. 

XI

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Дома здравља Нови Бечеј (www.dznb.rs), те кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

XII

Дом здравља Нови Бечеј задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

 

XIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.