ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ НИШ

ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ НИШ

 

На основу Кадровског плана за Завод за судску медицину за 2020.годину, бр.112-01-31/2020-02 од 18.03.2020.године, као и Одлуке директора бр. 04-2150/1/21, од 07.09.2021. године у вези са  одредабама чланова 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Службени гласник бр.96/19, 58/20), ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ, расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до 6 (шест) месеци са пуним радним  временом, због повећаног обима посла, за следеће радно место

 

 

I   Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 (шест) месеци са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за једно радно место и то:

 

 1.  Mедицински техничар у служби за обдукцијску, хистолошкоцитолошку дијагностику и вештачења, 1 извршилац

 

II  Услови за заснивање радног односа:

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I– Mедицински техничар у служби за обдукцијску, хистолошкоцитолошку дијагностику и вештачења

 

Средње образовање медицинске струке

Положен стручни испит

Лиценца

Радно искуство најмање шест месеци

 

III Уз пријаву се подноси, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:

 

 1. Фотокопија личне карте или очитана лична карта
 2. Кратка биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом
 3. Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (оверена копија)
 4. Уверење о положеном стручном испиту (оверена копија)
 5. Лиценца (оверена копија)
 6. Уверење о држављанству РС
 7. Извод из матичне књиге рођених
 8. Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
 9. Доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда)
 10. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела  (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице)
 11. Доказ о радном искуству (потврда послодавца)

  

Документа под ставкама  6, 7, 8, 9 и 10 не смеју бити старија од 6 месеци.

 

Пријаве уз које нису достављени сви потребни докази у оригиналу или копији, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правна служба Завода за судску медицину Ниш. Документација поднета приликом конкурисања остаје у архиви Завода и не враћа се кандидатима.

 

IV Оглас ће бити објављем у на саjту Националне службе за запошљавање, као и путем сајта Министарстава здравља РС.

 

V Рок за пријаву кандидата траје 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти у канцеларији техничког секретара Завода, сваког радног дана од 8-14 сати,  или шаљу у затвореној коверти на адресу: Завод за судску медицину, Булевар др Зорана Ђинђића бр.81,18000 Ниш, са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...(навести тачан назив радног места  за који кандидат подноси пријаву) “.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће се разматрати.