Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 5455/1 од 01.09.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за израду хранљивих подлога Центра за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“:

 

 

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

 

Опис послова и радних задатака: 

Учествује у организацији и изради хранљивих подлога, боја, раствора, пуферизованих и комбинованих. Врши модификацију хранљивих подлога и уводи нове. Врши контролу над израдом хранљивих подлога, боја, раствора, сложених пуферизованих и комбинованих. Контролише прање лабораторијског посуђа и стерилизацију. Учествује у организацији едукација и тренинга за лабораторијско особљe из делокруга свога рада. Контролише примену система квалитета. Учествује у планирању захтева за набавку потребних средстава за рад Одeљења. Учествује у изради стандардних оперативних процедура из области рада Одељења. Контролише примену система квалитета и сарађује са надлежним интерним и екстерним субјектима. Учествује у процесу третмана и стерилизације инфективног отпада Института. Учествује у обављању контроле одржавања и сервисирања опреме на Одељењу. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелника Центра.

 

Услови:

- високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

- знање енглеског језика,

- знање рада на рачунарима,

- познавање система контроле квалитета,

- организационе способности.

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС  БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ (ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.