Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 5454/1 од 01.09.2021. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Oдсеку за пријем узорака Центра за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у Одсеку за пријем узорака Центра за микробиологију

8 извршилаца

 

Опис послова и радних задатака: 

Узима узорке за микробиолошка испитивањa. Врши издавање резултата. Припрема документацију за фактурисање. Припрема простор, медицинску опрему и иструменте за рад. Припрема узоркеза микробиолошка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Води документацију. Стара се о одржавању  лабораторијске опреме Учествује у набавци потребног материјала за рад. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља административне послове. Врши наплату услуга за микробиолошка испитивања. Врши транспорт узорака са територије града Београда. Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

 

Услови:

 • Високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,
 • возачка дозвола „Б“ категорије
 • познавање рада на рачунару.

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ

на одређено време, до 6 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, у Одсеку за пријем узорака Центра за микробиологију

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака: 

Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Врши издавање резултата. Врши припрему реагенаса, подлога и опреме за микробиолошка испитивања. Припрема простор, медицинску опрему и иструменте за рад. Спроводи стандарде добре лабораторијске праксе и примену система квалитета. Одговоран је за лабораторијску опрему и снабдевање Одсека. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља у Одсеку. Врши транспорт узорака са територије града Београда. Води документацију. Обавља административне послове у Одсеку. Обавља унос, електронско фактурисање и статистичку обраду података. Припрема документацију за фактурисање. Припрема извештаје под надзором шефа Одсека. Учествује у изради специјалних студија и извештаја. Врши наплату услуга за микробиолошка испитивања. Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

 

Услови:

 • средње образовање,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,
 • возачка дозвола „Б“ категорије
 • знање рада на рачунару.

 

 

 

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”,

Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС  ОДСЕК ЗА ПРИЈЕМ УЗОРАКА (ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.