ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада, Лабораторије за хуману екологију и екотоксикологију и Одлукe директора Градског завода број V-5-3977/1 од 08.09.2021. године, расписује се:

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

                                                              I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

  1. 1.Један ( 1 ) извршилац на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК-АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад.

 

Опис посла: самостално обавља анализе узорака вода, седимента, земљишта, отпада, ваздуха, хране и предмета опште употребе; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; ради са савременом инструменталном опремом; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; обавља едукацију кадрова; надзире рад лабораторијских техничара; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

Високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

- Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност. Претходно радно искуство за испитивање хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање воде применом  класичних аналитичких метода: волуметрија, електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, гравиметрија; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање анјона и катјона у води  и другим матриксима животне средине применом хроматографске технике: јонска хроматографија; Искуство у примени стандарда ISO 17025).

Пожељно је доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове.

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

диплому/уверење  о завршеном факултету;

извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);

уверење о држављанству;

фотокопију/очитану личну карту;

потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                           II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.