Специјална болница за ендемску нефропатију “ ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл. 5 . и 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, Одлуке директора  Специјалне болнице за ендемску нефропатију из Лазаревца  о потреби заснивања  радног односа на неодређено време , чл. 22. Статута  Специјалне болнице на неодређено време   и  Сагласности   Министарства здравља бр.112-01-00772/2021-02  од 12.8.2021  директор  Специјалне болнице за ендемску нефропатију  из  Лазаревца , објављује дана  7.9.2021 . године           

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:   Спремачица

СТРУЧНА СПРЕМА :  НК радник              8  разреда основне школе

ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА-Неодређено/пуно радно време

  Бр.ИЗВРШИЛАЦА-  1

РАДНО ИСКУСТВО-Може и без радног искуства

УСЛОВИ:

-Завршених  8 разреда основне школе

 

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву достављају :

-оверену копију дипломе о завршених 8 разреда основне школе

-биографију

-извод из матичне књиге рођених

-потврду о некажњавању

потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван       

-уверење о држављанству РС

 

Оглас се објављује НСЗ Београд-испостава Лазаревац

Веб сајту Министарства здравља Србије

Интернет страни  Специјалне болнице  за ендемску нефропатију Лазаревац

Огласној табли Специјалне болнице за ендемску нефропатију-nefropatijalaz.rs

 

Рок за подношење молби   је   8  дана од дана објављивања  у листу Послови ИЛИ САЈТУ Националне службе запошљавања

 

Пријаву доставити поштом на адресу:

Специјална болница за ендемску нефропатију

ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.

11550-Лазаревац

са назнаком/ за оглас-радно место СПРЕМАЧИЦЕ

Резултати огласа ће бити објављени на  интернет страници  Специјалне болнице за ендемску нефропатију       nefropatijalaz.rs

Кандидати који не буду изабрани ће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Прилижена документација уз пријаву , се не враћа кандидатима.

Све информације у вези конкурса  на тел 011 8120 164/8123 948