ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ

          На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20),

р а с п и с у ј е  се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

на пословима  ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - на одређено време, до краја 2021.г. , с могућношћу продужавања,

- скраћено радно време ( 36 часова недељно, у складу са колективним уговором) - 1 извршилац

 

Услови: средње образовање

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

 

Опис послова:  утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома   

      здравља, а у складу са Каталогом радних места

 

Уз пријаву приложити:

-  фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  фотокопију лиценце надлежне коморе или решења о упису у именик коморе

-  потврду о радном искуству.

Фотокопије докумената се неће враћати кандидатима. 

Изабрани кандидат ће приложити накнадно оверене фотокопије документа.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља и Дома здравља Тител.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у

сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом на адресу: Дом

здравља Тител, ул. Главна бр. 22 , 21240 Тител, са назнаком : „ за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.