ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ

   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20),

р а с п и с у ј е  се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

на пословима  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ  (специјалиста гинекологије и акушерства)

-на одређено време, до повратка запосленог на рад ( дуже одсутан због болести),

-пуно радно време ( 40 часова недељно) - 1 извршилац

 

Услови: -Високо образовање: специјалиста гинекологије и акушерства

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит из гинекологије и акушерства;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова:  утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома   

      здравља, а у складу са Каталогом радних места

Уз пријаву приложити:

-  фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  фотокопију лиценце надлежне коморе или решења о упису у именик коморе

-  потврду о радном искуству.

Фотокопије докумената се неће враћати кандидатима. 

Изабрани кандидат ће приложити накнадно оверене фотокопије документа.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља и Дома здравља Тител.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у

сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом на адресу: Дом

здравља Тител, ул. Главна бр. 22 , 21240 Тител, са назнаком : „ за оглас“.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.