Универзитетскa дечјa клиникa

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2021. годину бр. 112-01-114/2021-02 од 06.04.2021. године као и одредаба чланова 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С  

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене

са пуним радним временом

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -  1(један) извршлац

 

I

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом  на послове

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, Одсек за помоћне послове  -  1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Ради све послове на одржавању чистоће и хигијене болничких постеља и соба, свих подова,зидова, стаклених, металних и других површина просторија и заједничких просторија у организационој јединици, као и степеништа и прилаза организационој јединици у коју је распоређен од стране непосредног руководиоца;
 • Ради на одржавању и чишћењу, прању и дезинфекцији санитарних просторија са опремом, ноћних судова, блатекса и других уређаја и опреме у санитарним просторијама;
 • Чисти намештај, прозоре, врата, зидове, болесничке кревете, ноћне ормариће;
 • Све уочене неправилности у раду санитарне опреме одмах пријављује главној сестри организационе јединице у коју је распоређен;
 • Мења радну одећу, учествује у прикупљању прљавог веша од особља и болесника и прикупљању смећа, предаје веш на прање;
 • Требује главној сестри организационе јединице у коју је распоређен материјал и средства за чишћење и правда њихов утрошак;
 • Помаже сестрама у ношењу и вођењу болесника у друге службе или друге установе по налогу главне сестре;
 • Помаже сестрама у транспорту тела преминулог у  предвиђене просторије клиничке капеле;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

 

II

 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене са пуним радним временом на послове Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге -  1(један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • основно образовање (II степен стручне спреме)
 • 6 (шест) месеци радног искуства на одговарајућим пословима

 

 III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ, ОДСЕК ЗА ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ- 1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“. 

 

IV

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију  дипломе о завршеној школи ( основно образовање)
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.