Институт зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, за следеће послове:

I

 

Лабораторијски техничар у дијагностици у Одсеку за серодијагностику и молекуларну дијагностику, Службе за лабораторијску дијагностику, на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за пружање лабораторијских услуга у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • врши пријем пацијената у пријемној лабораторији, вади крв и преузима биолошки материјал са терена,
 • преузима биолошки материјал и пропратне упуте из пријемне амбуланте и води рачуна о безбедном руковању, одлагању и складиштењу истог,
 • припрема лабораторијско стакло и прибор за рад,
 • задужен је за извршавање послова, постављање лабораторијских тестова, попуњавање и вођење лабораторијских протокола из делокруга рада организационе јединице,
 • попуњава радне и наплатне листе,
 • води евиденцију о коришћењу, чишћењу и одржавању опреме у оквиру организационе јединице,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за серодијагностику и молекуларну дијагностику.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Лабораторијског техничара у дијагностици у Одсеку за серодијагностику и молекуларну дијагностику, Службе за лабораторијску дијагностику су:

 

 • Средње образовање

          - средња медицинска школа,

          -  положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл.

 гласник РС”, бр. 25/2019),

            - дозвола за рад – лиценца.

II

 

Лабораторијски техничар у дијагностици у Одсеку за ћелијске културе, Службе за лабораторијску дијагностику, на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за пружање лабораторијских услуга у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • прави суспензије ћелија, културе ткива у епруветама, културе ткива у боцама за културу ћелија, културе ткива у различитим плочама за потребе вирусолошких дијагностичких лабораторија, по налогу непосредног руководиоца,
 • врши визуелну контролу квалитета ћелијских линија,
 • припрема лабораторијско стакло и прибор за рад,
 • задужен је за извршавање послова, постављање лабораторијских тестова, попуњавање и вођење лабораторијских протокола из делокруга рада организационе јединице,
 • води евиденцију о коришћењу, чишћењу и одржавању опреме у оквиру организационе јединице,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за ћелијске културе.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Лабораторијског техничара у дијагностици у Одсеку за ћелијске културе, Службе за лабораторијску дијагностику су:

 

 • Средње образовање

          - средња медицинска школа,

          -  положен стручни испит у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Сл.

 гласник РС”, бр. 25/2019),

            - дозвола за рад – лиценца.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитануличну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломео стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопију Уверења о положеном стручном испиту,
 • Фотокопију дозволе за рад – лиценцу.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

 

 

 

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

 

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“