Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci a na osnovu saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje određeno zaključkom 51- broj: 112-7920/2021 od dana 27.08.2021. godine, raspisuje se  sledeći:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na neodređenovreme, za 1 izvršiocana radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-U KOTLARNICI

 

                 USLOVI:

- stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine,

- srednja škola struke bravar, metalska struka – strugar.

 

               OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede postrojenja kotlarnice, vrši kontrolu ispravnosti kotlova,
 • u slučaju kvara rada cevovoda i prateće opreme pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši poslove ložača, vodoinstalaterske i bravarske poslove i dr. radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama tehničara održavanja,
 • pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • rukuje postrojenjima u kotlarnici,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,

      -     vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.

 • kontroliše stanje centralnog sistema za kiseonik, a po pozivu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3 vrši zamenu boca kiseonika mobilnih sistema i podnosi izveštaj rukovodiocuposlova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu inženjerainvesticionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.