ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), и Одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 937/21 од 13.09.2021. године, директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – 1 извршиоца, са пуним радним временом, на oдређено време због повећаног обима посла у трајању од месец дана;

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац , на oдређено време због повећаног обима посла у трајању од месец дана;

 

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа

 

- Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, стручни испит и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

За радно место из тачке 2. Огласа

 

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге: Стручна спрема/образовање:

 

- основно образовање.


Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

 

-    диплома о завршеној медицинској школи, Решење у упису у Именик КМСЗТС, уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

За радно место из тачке 2. Огласа

 

- диплома о завршеној основној/средњој школи, извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

  Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Ковачица», Штурова бр.42, 26210 Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.____“.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.