Специјалнa болницa "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 106/18), Закључка 51 број 112-6156/2021 од 29.06.2021. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1863/1 од 30.08.2021. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова

 

  1. референта за финансијско-рачуноводствене послове........1 извршиоца.

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-средња стручна спрема (економски техничар), IV степен стручне спреме

-радно искуство у струци од најмање 1 године.

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

-оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 

-потврду послодавца о радном искуству (оригинал)

-очитану личну карту

-кратку биографију.

 

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

Одлуку објавити на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.