Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2021.годину број 112-01-31/2020-02 од 01.07.2021.године, Одлуке директора дел. бр. 4525 од 10.09.2021. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године на пословима

спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

 

Услови:

Захтевана врста образовања

Основно образовање

Захтевана додатна знања/испити

 

Захтевано радно искуство

 

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној школи

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођени

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.