СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

На основу чл 24 Статута Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања а у вези  расписаних конкурса  за пријем медицинских сестара/техничара,  донета је следећа:

 

ОДЛУКА

                                                  

Обуставља  се у целости конкурс објављен код Националне службе за запошљавање, интернет страници Министарства здравља РС, на огласној табли и интернет страници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања за пријем у радни однос на одређено време 2 (две) медицинске сестре/техничара са пуним радним временом до добијања сагласности за пријем у радни однос на неодређено време а најдуже у трајању од две године са пробним радом у трајању од два месеца

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања код Националне службе за запошљавање.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Код  Националне службе за запошљавање, интернет страници Министарства здравља РС, на огласној табли и интернет страници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања објављен  је конкурс за пријем у радни однос на одређено време 2 (две) медицинске сестре/техничара са пуним радним временом до добијања сагласности за пријем у радни однос на неодређено време а најдуже у трајању од две године са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком број 51-број: 112-7170/2021 од 29.07.2021 године дала је сагласност Специјалној болници за интерне болести Врњчка Бања за пријем у радни однос на неодређено време једног здравственог радника са средњом стручном спремом. О наведеном Специјална болница је обавештена дописом Министрства број 112-01-000772/2021-02 од 12.08.2021 год, наш број 1537/21 од 19.08.2021 године, на основу кога је донета одлука о обустави конкурса.