СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

 На основу члана 31 Закона о раду РС (“Сл.гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19 и 58/20), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број  112-01-114/2021-02 од 14.04.2021 године, Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 159/2020), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање кодкорисника јавних средстава 51 број 112-7170/2021 од 29.07.2021. године  и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  1684/21  од 10.09.2021 године, расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- медицинска сестра/техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом,  на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла медицинске сестре/техничара

Планира и пружање услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима  савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника  у поступку  неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова.  Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијенте и обавештава лекаре о стању пацијента.

Прати опште стање пацијената, мери  и евидентира виталне функције  и друге показатеље.

Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад.

Спроводи мере за спречавање интрахоспиталне инфекције.

Учествује у набавци потребног  материјала. Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин. Обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденцију, узима лабораторијски материјал). Прикупља излучевине за лабораторијске анализе.

По потреби иде у пратњу болесника.Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-oригинал или оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију)

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-лиценцу (оригинал или оверену копију)

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-CV

-мотивационо писмо

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Конкурс ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља РС и на сајту и огласној табли Специјалне болнице.

 

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.