ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс 1), члана 23. Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године  и Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-114/20201-02 од 12.08.2021.године, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац,дана 16.09.2021.године доноси

 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

1.Медицински техничар у Одељењу за психијатрију – на одређено време (до повратка запосленог са боловања), са пуним радним временом - 1 извршилац.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац

 

Услови за заснивање радног односа:

  1. Да кандидат има завршен  IV ниво квалификација – завршену средњу Медицинску школу - општи смер.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању
  • стручни испит
  • лиценца
  • радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Не благовремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења Одлуке о избору.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе .                                                                             

 

Образложење

На основу члана 7. став 2.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1), у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-114/20201-02 од 12.08.2021.године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, директор је донео одлуку о расписивању јавног огласа за попуну радног места медицински техничар у Одељењу за психијатрију.