ДОМ ЗДРАВЉА ДОЊА ГУШТЕРИЦА

             У складу са обавештењем  Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 26 августа 2021 године о продужењу примене Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровских планова здравствених установа, члана 7 -9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020), Кадровског плана за Дом здравља Доња Гуштерица за 2018 годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018 године и измене Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од 23 октобра 2018 године, вд директора, објављује:

 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено време до 31. децембра 2021 године

 

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до 31.децембра 2021 године.

 1. Зубни техничар – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места
 2. Радник обезбеђења без оружја – 1 извршилац на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места
 3. Спремач – спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца на одређено време, ради попуњавања слободног, односно упражњеног радног места

 

             Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Доња Гуштерица.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају

следеће услове:

 

 

 

 

Под бројем 1.

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Средња медицинска школа, смер зубни техничар, IV степен образовања

Додатна знања/испити/радно искуство:

 - положен стручни испит, лиценца или решење о упису у надлежну комору.

 

Под бројем 2.

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:  Средње образовање

 Додатна знања/испити/радно искуство

 

Под бројем 3.

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Основно образовање

 

Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, адресом, е-маил адресом и контакт телефоном, кандидати у затвореној коверти подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за радно место под редним бројем 1;
 • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или фотокопију решења о упису у именик коморе (за радно место под редним бројем 1);
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Личну карту (очитану);
 • Оверену фотокопију уверења о држављанству;
 • Лекарско уверење као доказ о здравственој спосопбности за послове за који се заснива радни однос.

                 Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси вд директора.

                Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка огласа.

                Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

 • Уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак ( уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;
 • Уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, интернет страницама Министарства здравља РС/огласи и конкурси здравствених установа и огласној табли и интернет страници Дома здравља Доња Гуштерица.

               Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страницама Националне службе за запошљавање.

               Пријаве са потребном документацијом се могу послати поштом на адресу: Дом здравља Доња Гуштерица са назнаком пријава на оглас, 38207 Доња Гуштерица, АП КиМ или доставити лично у Дом здравља Доња Гуштерица, служби за правне послове са назнаком на које место се подноси пријава на оглас.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.