Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2020.годину број 112-01-31/2020-02 од 24.11.2020.године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7542/2020 од 28.09.2020.године и Одлуке директора дел. бр. 4625 од 16.09.2021. године

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ - 1 извршилац

Услови:

Захтевана врста образовања

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

Захтевана додатна знања/испити

-          Стручни испит,

-          Лиценца

-          Специјалистички испит

Захтевано радно искуство

Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

- фотокопију дипломе о завршеној специјализацији

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас  ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.