Специјалнa болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, а у складу са Кадровским планом, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, др Душан Шокорац,  дана 15.09.2021. године расписује

Оглас за пријем у радни однос

    један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту  Физијатар

Услови:

Стручна спрема /образовање

Високо образовање:

-     на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

         -     на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Посебни услови:

-     стручни испит;

-     лиценца;

-     специјалистички испит;

         -     најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  • неоверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце, уверења о положеном специјалистичком испиту и доказа о радном искуству.

 

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, Рибарска Бања 37205, служба за правне и економско-финансијске послове, са назнаком „пријава за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније  до 14 часова, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.