ДОМ ЗДРАВЉА БОР

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(Сл.гласник РС бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос:

1 возач на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла и или замене одстутно запослених преко 30 дана, а који би се финансирао из средстава РФЗО-Филијала Бор.

  • Условизазаснивањерадногодносасу:

ЗавршенасредњашколаIII или IV степен и поседовање возачке дозволе Б категорије за управљање моторним возилом,уколико кандидат има и C категорију иста се узима за релевантно.

            Уверење да лице није осуђивано и да се против истог не води кривични поступак,

Лекарскоуверењезараднарадномместусаповећанимризиком (за возаче) не старије од 6 месеци,

Фотокопија дозволе „Б“ или Ц категоријезауправљањемоторнимвозилом,

Поред наведеног приликомпријављивањанаогласпотребноједоставитиоригиналилиоверенаследећадокумента,

Потврда да је лице незапослено односно пријављено на заводу за запошљавње код НСЗ,

Молбу у којојјенаведенорадноместозакојесекандидатјавља (не треба оверити),

Диплому о завршенојсредњојшколи,  IIIили IV степен и очитану возачку дозволу (оверену ) о поседовању возачке дозволе Б или Ц категорије за управљање моторним возилом.

Уколико има радно искуство достављапотврду о радномискуствунапословимавозачадобијено од установе у којој је наведене послове обављао,

Важећаличнакартаочитанаилифотокопија,

Уверењедакандидатнијеосуђиван (нестаријеод 6 месеци),

Уверењедасепротивкандидатаневодикривичнипоступак (нестаријеод 6 месеци),

Лекарскоуверењезараднарадномместусаповећанимризиком (за возаче) не старије од 6 месеци,

Потврда да је лице незапослено односно пријављено на заводу за запошљавње код НСЗ

КраткубиографијуСВ

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.Подацисенемогукористити у другесврхе.Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаможеобавитиразговорили ако је потребноутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати.

Радсеобавља у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

Пријавомнаогласкандидатдајесвојусагласностзаобрадуподатака о личности у сврхуизборазапријем у радниоднос.Подацисенемогукористити у другесврхе.Подацимарукује и податкеобрађујеДомздрављаБор.

Сакандидатимакојииспуњавајуусловезапријем у радниоднос, комисијаће по потребиобавитиразговорилиутврдитидругиначиноцењивањакандидата (тестирање, проверапрактичнихзнања, способности и вештина) наосновукојихћесекандидатирангирати а о чему ће исти бити обавештени телефонским путем.

Наведени радни може и прерасти у радни однос на неодређено време ако то дозволи кадровски план и/или нормативи Дома здравља Бор а по процедури позитивних прописа који регулишу ову област а који буду важили у том тренутку.Такође Дом здравља Бор задржава право да у наредном периоду спрам кадровских потреба може да прими другопласиране кадрове  у радни однос.

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће вршити накнадно бодовање по већ достављеној ранг листи или расписати нови оглас.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Радсеобавља у сменама

Рок  заподношењепријавејеосам (8) данаодданаобјављивањаогласанасајтуНационалнеслужбезазапошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријавесепредају  узатворенојковерти ( наковертиобавезноназначити " Конкурс за запошљење " саИменом и презименомкандидатакао и контакттелефоном ) Пријавекојебудупристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запослење“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговременепријаве,као и пријавесанепотпуномилинеодговарајућомдокументацијом,нећебитиразматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима